UBQLN1 mediates sorafenib resistance through regulating mitochondrial biogenesis and ROS homeostasis by targeting PGC1β in hepatocellular carcinoma

Junjie Xu, Lin Ji, Yeling Ruan, Zhe Wan, Zhongjie Lin, Shunjie Xia, Liye Tao, Junhao Zheng, Liuxin Cai, Yifan Wang, Xiao Liang & Xiujun Cai

Advertisement