Author Correction | Open | Published:

Author Correction: Draft genomic and transcriptome resources for marine chelicerate Tachypleus tridentatus

Scientific Datavolume 6, Article number: 11 (2019) | Download Citation

Subjects

Correction to: Scientific Data 6, 190029 https://doi.org/10.1038/sdata.2019.29 published online 26 February 2019

In the original version of this Data Descriptor the word “Gulf” was incorrectly spelled in the affiliation “Ocean College, Beibu Gulf University, Qinzhou, 535011, Guangxi, China”. This has now been corrected in both the HTML and PDF versions.

Author information

Author notes

 1. These authors contributed equally to this work.

Affiliations

 1. Guangxi Key Laboratory of Beibu Gulf Marine Biodiversity Conservation, Qinzhou, 53501, Guangxi, China

  • Yong Yan Liao
  • , Kit Yue Kwan
  • , Huai Yi Fang
  • , Peng Liang Wang
  • , Shao Yu Yang
  • , Shu Qing Xu
  • , Wei Feng Li
  • , Li Rong Bai
  • , Yan Qiu Zhang
  • , Juan Lei
  • , Ke Liu
  • , Fan Li
  • , Jian Li
  • , Peng Zhu
  • , Yu Jun Wang
  • , Hai Ping Wu
  • , You Hou Xu
  • , Hu Huang
  • , Jin Xia Liu
  •  & Jun Feng Han
 2. Ocean College, Beibu Gulf University, Qinzhou, 535011, Guangxi, China

  • Yong Yan Liao
  • , Kit Yue Kwan
  • , Huai Yi Fang
  • , Peng Liang Wang
  • , Shao Yu Yang
  • , Shu Qing Xu
  • , Wei Feng Li
  • , Li Rong Bai
  • , Yan Qiu Zhang
  • , Juan Lei
  • , Ke Liu
  • , Fan Li
  • , Jian Li
  • , Peng Zhu
  • , Yu Jun Wang
  • , Hai Ping Wu
  • , You Hou Xu
  • , Hu Huang
  • , Jin Xia Liu
  •  & Jun Feng Han
 3. BGI Genomics, BGI-Shenzhen, 518083, Shenzhen, China

  • Peng Wei Xu
  • , Zhi Yun Ma
  • , Jun Yang Xu
  • , Shang Bo Xie
  • ,  Dan Qian
  • , Da Jie Zhou
  •  & Chi Zhang

Authors

 1. Search for Yong Yan Liao in:

 2. Search for Peng Wei Xu in:

 3. Search for Kit Yue Kwan in:

 4. Search for Zhi Yun Ma in:

 5. Search for Huai Yi Fang in:

 6. Search for Jun Yang Xu in:

 7. Search for Peng Liang Wang in:

 8. Search for Shao Yu Yang in:

 9. Search for Shang Bo Xie in:

 10. Search for Shu Qing Xu in:

 11. Search for Dan Qian in:

 12. Search for Wei Feng Li in:

 13. Search for Li Rong Bai in:

 14. Search for Da Jie Zhou in:

 15. Search for Yan Qiu Zhang in:

 16. Search for Juan Lei in:

 17. Search for Ke Liu in:

 18. Search for Fan Li in:

 19. Search for Jian Li in:

 20. Search for Peng Zhu in:

 21. Search for Yu Jun Wang in:

 22. Search for Hai Ping Wu in:

 23. Search for You Hou Xu in:

 24. Search for Hu Huang in:

 25. Search for Chi Zhang in:

 26. Search for Jin Xia Liu in:

 27. Search for Jun Feng Han in:

Corresponding authors

Correspondence to Chi Zhang or Jin Xia Liu or Jun Feng Han.

About this article

Publication history

Published

DOI

https://doi.org/10.1038/s41597-019-0025-6