About the Editors

Editor-in-chief

DING, Jian (Shanghai)

Associate Editors

DU, Guan-hua (Beijing)
DUAN, Dayue (Reno)
GENG, Meiyu (Shanghai)
WANG, Ming-wei (Shanghai)
WANG, Yibin (Los Angeles)
WU, Jie (Phoenix)
XU, Eric Huaqiang (Shanghai)
YANG, Bao-feng (Harbin)
YU, Qiang (Shanghai)
ZUO, Jian-ping (Shanghai)