Valvular disease

Valvular disease is a pathological condition affecting one or more of the heart valves.

Latest Research and Reviews

 • Reviews |

  Tricuspid valve disease, particularly tricuspid regurgitation, is a highly prevalent condition with complex pathophysiology and long-term adverse consequences. In this Review, Rodés-Cabau and colleagues discuss the latest insights on the natural history and clinical and imaging assessment of tricuspid valve disease, highlighting the surgical management and emerging transcatheter therapies that are transforming clinical practice for this challenging disease.

  • Lluis Asmarats
  • , Maurizio Taramasso
  •  & Josep Rodés-Cabau
 • Research | | open

  • Kazuya Nagao
  • , Tomohiko Taniguchi
  • , Takeshi Morimoto
  • , Hiroki Shiomi
  • , Kenji Ando
  • , Norio Kanamori
  • , Koichiro Murata
  • , Takeshi Kitai
  • , Yuichi Kawase
  • , Chisato Izumi
  • , Makoto Miyake
  • , Hirokazu Mitsuoka
  • , Masashi Kato
  • , Yutaka Hirano
  • , Shintaro Matsuda
  • , Tsukasa Inada
  • , Tomoyuki Murakami
  • , Yasuyo Takeuchi
  • , Keiichiro Yamane
  • , Mamoru Toyofuku
  • , Mitsuru Ishii
  • , Eri Minamino-Muta
  • , Takao Kato
  • , Moriaki Inoko
  • , Tomoyuki Ikeda
  • , Akihiro Komasa
  • , Katsuhisa Ishii
  • , Kozo Hotta
  • , Nobuya Higashitani
  • , Yoshihiro Kato
  • , Yasutaka Inuzuka
  • , Chiyo Maeda
  • , Toshikazu Jinnai
  • , Yuko Morikami
  • , Naritatsu Saito
  • , Kenji Minatoya
  • , Takeshi Kimura
  • , Naoki Takahashi
  • , Kohei Fukuchi
  • , Masao Imai
  • , Junichi Tazaki
  • , Toshiaki Toyota
  • , Hirooki Higami
  • , Tetsuma Kawaji
  • , Shinichi Shirai
  • , Kengo Kourai
  • , Takeshi Arita
  • , Shiro Miura
  • , Kyohei Yamaji
  • , Tomoya Onodera
  • , Yutaka Furukawa
  • , Kitae Kim
  • , Kazushige Kadota
  • , Keiichiro Iwasaki
  • , Hiroshi Miyawaki
  • , Ayumi Misao
  • , Akimune Kuwayama
  • , Masanobu Ohya
  • , Takenobu Shimada
  • , Hidewo Amano
  • , Yoshihisa Nakagawa
  • , Masashi Amano
  • , Yusuke Takahashi
  • , Yusuke Yoshikawa
  • , Shunsuke Nishimura
  • , Maiko Kuroda
  • , Manabu Shirotani
  • , Shinji Miki
  • , Tetsu Mizoguchi
  • , Takafumi Yokomatsu
  • , Akihiro Kushiyama
  • , Hidenori Yaku
  • , Toshimitsu Watanabe
  • , Shunichi Miyazaki
  • , Teruki Takeda
  • , Tomoko Sakaguchi
  • , Keiko Maeda
  • , Masayuki Yamaji
  • , Maenaka Motoyoshi
  • , Yutaka Tadano
  • , Hiroki Sakamoto
  • , Makoto Motooka
  • , Ryusuke Nishikawa
  • , Hiroshi Eizawa
  • , Mitsunori Kawato
  • , Minako Kinoshita
  • , Kenji Aida
  • , Takashi Tamura
  • , Kousuke Takahashi
  • , Euihong Ko
  • , Masaharu Akao
  • , Nobutoyo Masunaga
  • , Hisashi Ogawa
  • , Moritake Iguchi
  • , Takashi Unoki
  • , Kensuke Takabayashi
  • , Yasuhiro Hamatani
  • , Yugo Yamashita
  • , Yoshihiro Himura
  • , Yukihito Sato
  • , Shuhei Tsuji
  • , Takashi Konishi
  • , Kouji Sogabe
  • , Michiya Tachiiri
  • , Yukiko Matsumura
  • , Chihiro Ota
  • , Ichiro Kouchi
  • , Shigeru Ikeguchi
  • , Soji Nishio
  • , Jyunya Seki
  • , Eiji Shinoda
  • , Miho Yamada
  • , Akira Kawamoto
  • , Shoji Kitaguchi
  • , Ryuzo Sakata
  • , Mitsuo Matsuda
  • , Sachiko Sugioka
  • , Yuji Hiraoka
  • , Michiya Hanyu
  • , Fumio Yamazaki
  • , Tadaaki Koyama
  • , Tatsuhiko Komiya
  • , Kazuo Yamanaka
  • , Noboru Nishiwaki
  • , Hiroyuki Nakajima
  • , Motoaki Ohnaka
  • , Hiroaki Osada
  • , Katsuaki Meshii
  • , Toshihiko Saga
  • , Masahiko Onoe
  • , Shogo Nakayama
  • , Genichi Sakaguchi
  • , Atsushi Iwakura
  • , Kotaro Shiraga
  • , Koji Ueyama
  • , Keiichi Fujiwara
  • , Atsushi Fukumoto
  • , Senri Miwa
  • , Junichiro Nishizawa
  •  & Mitsuru Kitano
 • Reviews |

  In this Review, Boffa and Koschinsky discuss the role of lipoprotein(a) (Lp(a)) as a risk factor for atherothrombotic cardiovascular disease and calcific aortic valve disease, highlighting the important function of oxidized phospholipid modifications of Lp(a), which elicit harmful signalling processes in the arterial wall and the valve leaflet, in mediating the effects of this lipoprotein on both disorders.

  • Michael B. Boffa
  •  & Marlys L. Koschinsky

News and Comment