Targeting Erbin in B cells for therapy of lung metastasis of colorectal cancer

Tong Shen, Jing-Lin Liu, Chu-Yi Wang, Youlutuziayi Rixiati, Shi Li, Ling-Dong Cai, Yuan-Yuan Zhao & Jian-Ming Li

Advertisement