Showing 1–25 of 85 results

 1. Research | | Open

 2. Research | | Open

 3. Research | | Open

 4. Research | | Open

 5. Research | | Open

 6. Research |

 7. Research | | Open

 8. Research |

  • ...LIU designed the study; Pan-xia WANG, Si-dong CAI, Jing... ...provided C33(S); Pan-xia WANG, Ping HE and Yi... ...analyzed the data; and Pan-xia WANG and Zhuo-ming LI wrote...
 9. Research | | Open

 10. Research | | Open

 11. Research | | Open

 12. Amendments and Corrections | | Open

 13. Research | | Open

 14. Amendments and Corrections |

 15. Research |

 16. Research | | Open

 17. Research | | Open

 18. Research |

 19. Research |

 20. Research | | Open

 21. Research | | Open

 22. Research | | Open

 23. Research | | Open

 24. Research | | Open

 25. Research | | Open