Showing 1–24 of 24 results

 1. Research | | Open

 2. Research | | Open

 3. Research |

 4. Research | | Open

 5. Research |

 6. Research |

  • ...were conceived and designed by Lu GAN, Hong ZHANG, and Zhen... ...WANG; Experiments were performed by Lu GAN and Hui ZHOU; Data... were analyzed by Lu GAN, Xin ZHOU, Chao SUN... ...The paper was written by Lu GAN and Zhen-hua WANG....
 7. Research | | Open

 8. Research | | Open

 9. Research | | Open

 10. Research | | Open

 11. Research | | Open

 12. Research | | Open

 13. Amendments and Corrections |

 14. Research |

 15. Research |

 16. Research | | Open

 17. Research |

 18. Research |

 19. Protocols |

 20. Research |

 21. Research |

 22. Research |

 23. Research |

 24. Research |