Showing 1–45 of 45 results

 1. Research | | Open

 2. Research | | Open

 3. Research | | Open

 4. Research | | Open

 5. Research | | Open

 6. Amendments and Corrections | | Open

 7. Research | | Open

 8. Research |

 9. Research |

 10. Research | | Open

 11. Research |

 12. Research | | Open

 13. Amendments and Corrections | | Open

 14. Research | | Open

 15. Research |

 16. Research | | Open

 17. Research |

  • ..., Zhen-lin ZHANG, and Cheng HU conceived of and designed the... ...the experiments; Jie WANG and Cheng HU analyzed the data; Xu-... ...WANG, Yu-qian BAO, Cheng HU, and Wei-ping JIA...
 18. Research | | Open

 19. Research | | Open

 20. Research | | Open

 21. Research | | Open

 22. Research | | Open

 23. Research |

 24. Research | | Open

 25. Research | | Open

 26. Research | | Open

 27. Research | | Open

 28. Research | | Open

 29. Research |

 30. Research | | Open

 31. Research | | Open

 32. Research |

 33. Research |

 34. Research |

 35. Research |

 36. Research |

 37. Research | | Open

 38. Research | | Open

 39. Research | | Open

 40. Research | | Open

 41. Research | | Open

 42. Research |

 43. Research | | Open

 44. Research |

 45. Research |