2021 Editors' Highlight

This page provides a snapshot of some of the most exciting work published in Light: Science & Applications in 2021. The list is open and more articles will be added continuously.


Article | Open Access | Published: 17 November 2021

Light management with quantum nanostructured dots-in-host semiconductors
M. Alexandre, H. Águas, E. Fortunato, R. Martins & M. J. Mendes


Review Article | Open Access | Published: 22 November 2021

Optical meta-waveguides for integrated photonics and beyond
Yuan Meng, Yizhen Chen, Longhui Lu, Yimin Ding, Andrea Cusano, Jonathan A. Fan, Qiaomu Hu, Kaiyuan Wang, Zhenwei Xie, Zhoutian Liu, Yuanmu Yang, Qiang Liu, Mali Gong, Qirong Xiao, Shulin Sun, Minming Zhang, Xiaocong Yuan & Xingjie Ni


Article | Open Access | Published: 22 September 2021

Polarisation optics for biomedical and clinical applications: a review
Chao He, Honghui He, Jintao Chang, Binguo Chen, Hui Ma & Martin J. Booth


Article | Open Access | Published: 14 September 2021

A 15-user quantum secure direct communication network
Zhantong Qi, Yuanhua Li, Yiwen Huang, Juan Feng, Yuanlin Zheng & Xianfeng Chen


Article | Open Access | Published: 17 September 2021

Air pollution and meteorological conditions significantly contribute to the worsening of allergic conjunctivitis: a regional 20-city, 5-year study in Northeast China
Cheng-Wei Lu, Jing Fu, Xiu-Fen Liu, Wei-Wei Chen, Ji-Long Hao, Xiao-Lan Li and Om Prakash Pant


Article | Open Access | Published: 27 July 2021

Photonic-dispersion neural networks for inverse scattering problems
Tongyu Li, Ang Chen, Lingjie Fan, Minjia Zheng, Jiajun Wang, Guopeng Lu, Maoxiong Zhao, Xinbin Cheng, Wei Li, Xiaohan Liu, Haiwei Yin, Lei Shi & Jian Zi


Article | Open Access | Published: 29 July 2021

Modeling the optical properties of twisted bilayer photonic crystals
Haoning Tang, Fan Du, Stephen Carr, Clayton DeVault, Olivia Mello & Eric Mazur


 Article | Open Access | Published: 05 July 2021

High-Q microresonators on 4H-silicon-carbide-on-insulator platform for nonlinear photonics
Chengli Wang, Zhiwei Fang, Ailun Yi, Bingcheng Yang, Zhe Wang, Liping Zhou, Chen Shen, Yifan Zhu, Yuan Zhou, Rui Bao, Zhongxu Li, Yang Chen, Kai Huang, Jiaxiang Zhang, Ya Cheng & Xin Ou


Article | Open Access | Published: 19 May 2021

Suppressing meta-holographic artifacts by laser coherence tuning
Yaniv Eliezer, Geyang Qu, Wenhong Yang, Yujie Wang, Hasan Yılmaz, Shumin Xiao, Qinghai Song & Hui Cao


Article | Open Access | Published: 17 May 2021

Isotropically resolved label-free tomographic imaging based on tomographic moulds for optical trapping
Moosung Lee, Kyoohyun Kim, Jeonghun Oh & YongKeun Park


Article | Open Access | Published: 08 March 2021

Creation and control of high-dimensional multi-partite classically entangled light
Yijie Shen, Isaac Nape, Xilin Yang, Xing Fu, Mali Gong, Darryl Naidoo & Andrew Forbes


Article | Open Access | Published: 18 February 2021

A modular hierarchical array camera
Xiaoyun Yuan, Mengqi Ji, Jiamin Wu, David J. Brady, Qionghai Dai & Lu Fang


Article | Open Access | Published: 21 January 2021

A vacuum ultraviolet laser with a submicrometer spot for spatially resolved photoemission spectroscopy
Yuanhao Mao, Dong Zhao, Shen Yan, Hongjia Zhang, Juan Li, Kai Han, Xiaojun Xu, Chuan Guo, Lexian Yang, Chaofan Zhang, Kun Huang & Yulin Chen


Article | Open Access | Published: 25 January 2021

Laser particles with omnidirectional emission for cell tracking
Shui-Jing Tang, Paul H. Dannenberg, Andreas C. Liapis, Nicola Martino, Yue Zhuo, Yun-Feng Xiao & Seok-Hyun Yun


Article | Open Access | Published: 01 January 2021

Adaptive dynamic range shift (ADRIFT) quantitative phase imaging
Keiichiro Toda, Miu Tamamitsu & Takuro Ideguchi