2019 Editors' Highlight


Article | Open Access | Published: 03 July 2019

Single-cell biomagnifier for optical nanoscopes and nanotweezers
Yuchao Li, Xiaoshuai Liu & Baojun Li


Article | Open Access | Published: 05 June 2019

Nanosecond mid-infrared pulse generation via modulated thermal emissivity
Yuzhe Xiao, Nicholas A. Charipar, Jad Salman, Alberto Piqué & Mikhail A. Kats


Article | Open Access | Published: 22 May 2019

Wide-field auroral imager onboard the Fengyun satellite
Xiao-Xin Zhang, Bo Chen, Fei He, Ke-Fei Song, Ling-Ping He, Shi-Jie Liu, Quan-Feng Guo, Jia-Wei Li, Xiao-Dong Wang, Hong-Ji Zhang, Hai-Feng Wang, Zhen-Wei Han, Liang Sun, Pei-Jie Zhang, Shuang Dai, Guang-Xing Ding, Li-Heng Chen, Zhong-Su Wang, Guang-Wei Shi, Xin Zhang, Chao Yu, Zhong-Dong Yang, Peng Zhang & Jin-Song Wang


Article | Open Access | Published: 27 March 2019

Atomic switches of metallic point contacts by plasmonic heating
Weiqiang Zhang, Hongshuang Liu, Jinsheng Lu, Lifa Ni, Haitao Liu, Qiang Li, Min Qiu, Bingqian Xu, Takhee Lee, Zhikai Zhao, Xianghui Wang, Maoning Wang, Tao Wang, Andreas Offenhäusser, Dirk Mayer, Wang-Taek Hwang & Dong Xiang


Article | Open Access | Published: 30 January 2019

Transmission–reflection optoacoustic ultrasound (TROPUS) computed tomography of small animals
Elena Merčep, Joaquín L. Herraiz, Xosé Luís Deán-Ben & Daniel Razansky