2017 Editors' Highlight


Article | Open Access | Published: 31 March 2017

Tailoring of electromagnetic field localizations by two-dimensional graphene nanostructures
Ze-Bo Zheng, Jun-Tao Li, Teng Ma, Han-Lin Fang, Wen-Cai Ren, Jun Chen, Jun-Cong She, Yu Zhang, Fei Liu, Huan-Jun Chen, Shao-Zhi Deng & Ning-Sheng Xu


Article | Open Access | Published: 15 February 2017

Digital spiral object identification using random light
Zhe Yang, Omar S Magaña-Loaiza, Mohammad Mirhosseini, Yiyu Zhou, Boshen Gao, Lu Gao, Seyed Mohammad Hashemi Rafsanjani, Gui-Lu Long & Robert W Boyd


Article | Open Access | Published: 23 November 2016

Direct visualization of the complete evolution of femtosecond laser-induced surface structural dynamics of metals
Ranran Fang, Anatoliy Vorobyev & Chunlei Guo


Article | Open Access | Published: 23 August 2016

Effects of edge on graphene plasmons as revealed by infrared nanoimaging
Qingyang Xu, Teng Ma, Mohammad Danesh, Bannur Nanjunda Shivananju, Sheng Gan, Jingchao Song, Cheng-Wei Qiu, Hui-Ming Cheng, Wencai Ren & Qiaoliang Bao