2015 Editors' Highlight


Article | Open Access | Published: 23 October 2015

Plasmon-driven reaction controlled by the number of graphene layers and localized surface plasmon distribution during optical excitation
Zhi-gao Dai, Xiang-heng Xiao, Wei Wu, Yu-peng Zhang, Lei Liao, Shi-shang Guo, Jian-jian Ying, Chong-xin Shan, Meng-tao Sun & Chang-zhong Jiang


Article | Open Access | Published: 31 July 2015

Ultrafast photonic PCR
Jun Ho Son, Byungrae Cho, SoonGweon Hong, Sang Hun Lee, Ori Hoxha, Amanda J Haack & Luke P Lee


Article | Open Access | Published: 24 April 2015

Optically controlled elastic microcavities
Assegid Mengistu Flatae, Matteo Burresi, Hao Zeng, Sara Nocentini, Sarah Wiegele, Camilla Parmeggiani, Heinz Kalt & Diederik Wiersma


Article | Open Access | Published: 16 January 2015

Observation of efficient population of the red-emitting state from the green state by non-multiphonon relaxation in the Er3+–Yb3+ system
Jiahua Zhang, Zhendong Hao, Jing Li, Xia Zhang, Yongshi Luo & Guohui Pan