Editorial Board

Rene Bernards, Amsterdam
Bradley E Bernstein, Cambridge
John C Cambier, Denver
Lewis C Cantley, Boston
Xuetao Cao, Shanghai
Quan Chen, Tianjin
Xiao-Ya Chen, Shanghai
Ye-Guang Chen, Beijing
Zhijian J Chen, Dallas
Zhu Chen, Shanghai
Linzhao Cheng, Baltimore
Kenneth R Chien, Boston
Bruce Demple, Stony Brook
Hongkui Deng, Beijing
Chen Dong, Beijing
Julian Downward, London
Xin-Hua Feng, Hangzhou
Jiri Friml, Klosterneuburg
Xiang-Dong Fu, La Jolla
John D Gearhart, Philadelphia
David Glover, Cambridge
Shiv IS Grewal, Bethesda
Kun-Liang Guan, La Jolla
J Silvio Gutkind, Bethesda
Lin He, Shanghai
Jacob H Hanna, Rehovot
Alexander Hoffmann, Los Angeles
Tony Hunter, La Jolla
Juan Carlos Izpisúa Belmonte, La Jolla
Chengyu Jiang, Beijing
Naihe Jing, Shanghai
Peter A Jones, Michigan
Yibin Kang, Princeton
V Narry Kim, Seoul
Guido Kroemer, Paris
Paul Lasko, Montreal
Ming Lei, Shanghai
Steven C Ley, London
Guo-Min Li, Lexington
Jiayang Li, Beijing
Lin Li, Shanghai
Linheng Li, Kansas City
Yiping Li, Shanghai
Kan Liao, Shanghai
Anning Lin, Chicago
Haifan Lin, New Haven
Xiaolong Liu, Shanghai
Xin-Yuan Liu, Shanghai
Zheng-gang Liu, Bethesda
Zhimin Lu, Houston
Sheng Luan, Berkeley
David C Lyden, New York
Joan Massagué, New York
John S Mattick, St Lucia
Gerry Melino, Rome
Anming Meng, Beijing
Kohei Miyazono, Tokyo
Bernd Mueller-Roeber, Potsdam-Golm
Andrea Musacchio, Dortmund
Huck-Hui Ng, Singapore
Michele Pagano, New York
Duanqing Pei, Guangzhou
Kathrin Plath, Los Angeles
Natasha V Raikhel, Riverside
Yi Rao, Beijing
Josep Rizo, Dallas
Paul Russell, La Jolla
Yongfeng Shang, Beijing
Yang Shi, Boston
Yigong Shi, Beijing
Yun-Bo Shi, Bethesda
Hong-Bing Shu, Wuhan
Shao-Cong Sun, Houston
Azim M Surani, Cambridge
Claire E Walczak, Bloomington
Xiao-Fan Wang, Durham
Robert A Weinberg, Cambridge
Jia-Rui Wu, Shanghai
Ting Xie, Kansas City
Zhihong Xu, Shanghai
Hong-Wei Xue, Shanghai
Yingzi Yang, Bethesda
Xuebiao Yao, Hefei
Gene W Yeo, San Diego
Junying Yuan, Boston
Magdalena Zernicka-Goetz, Cambridge
Chuanmao Zhang, Beijing
Xu Zhang, Shanghai
Yi Zhang, Boston
Yonglian Zhang, Shanghai
Yixian Zheng, Baltimore
Tianhua Zhou, Hangzhou
Dahai Zhu, Beijing
Xueliang Zhu, Shanghai