Editorial Board

Rene Bernards, Amsterdam
Bradley E Bernstein, Cambridge
Xiuwu Bian, Chongqing
John C Cambier, Denver
Lewis C Cantley, New York
Xuetao Cao, Shanghai
Ling-Ling Chen, Shanghai
Qi Chen, Salt Lake City
Quan Chen, Tianjin
Xiao-Ya Chen, Shanghai
Ye-Guang Chen, Beijing
Zhijian J Chen, Dallas
Zhu Chen, Shanghai
Linzhao Cheng, Baltimore
Kenneth R Chien, Boston
Hans Clevers, Utrecht
Bruce Demple, Stony Brook
Hongkui Deng, Beijing
Ivan Dikic, Frankfurt
Chen Dong, Beijing
Julian Downward, London
Eran Elinav, Rehovot
Xin-Hua Feng, Hangzhou
Jiri Friml, Klosterneuburg
Xiang-Dong Fu, Hangzhou
John D Gearhart, Philadelphia
David Glover, Cambridge
Shiv IS Grewal, Bethesda
Kun-Liang Guan, La Jolla
J Silvio Gutkind, Bethesda
Jiahuai Han, Xiamen
Lin He, Shanghai
Jacob H Hanna, Rehovot
Chuan He, Chicago
Alexander Hoffmann, Los Angeles
Hailan Hu, Hangzhou
Zhibin Hu, Nanjing
Tony Hunter, La Jolla
Juan Carlos Izpisúa Belmonte, La Jolla
Chengyu Jiang, Beijing
Naihe Jing, Shanghai
Peter A Jones, Grand Rapids
Yibin Kang, Princeton
V Narry Kim, Seoul
Daniel J Klionsky, Ann Arbor
Guido Kroemer, Paris
Paul Lasko, Montreal
Ming Lei, Shanghai
Steven C Ley, London
Guo-Min Li, Dallas
Jiayang Li, Beijing
Jinsong Li, Shanghai
Lin Li, Shanghai
Linheng Li, Kansas City
Yiping Li, Shanghai
Kan Liao, Shanghai
Anning Lin, Nanjing
Haifan Lin, New Haven
Sheng-Cai Lin, Xiamen
Bing Liu, Beijing
Cong Liu, Shanghai
Feng Liu, Beijing
Mo-Fang Liu, Shanghai
Xiaolong Liu, Shanghai
Xin-Yuan Liu, Shanghai
Zheng-gang Liu, Bethesda
Zhimin Lu, Hangzhou
Sheng Luan, Berkeley
David C Lyden, New York
Joan Massagué, New York
John S Mattick, St Lucia
Gerry Melino, Rome
Anming Meng, Beijing
Kohei Miyazono, Tokyo
Bernd Mueller-Roeber, Potsdam-Golm
Andrea Musacchio, Dortmund
Huck-Hui Ng, Singapore
Michele Pagano, New York
Duanqing Pei, Hangzhou
Kathrin Plath, Los Angeles
Stefan Pöhlmann, Göttingen
Hai Qi, Beijing
Cheng-Feng Qin, Beijing
Yi Rao, Beijing
Josep Rizo, Dallas
Jeremy N Rich, Pittsburgh
Paul Russell, La Jolla
Vittorio Sartorelli, Bethesda
Yongfeng Shang, Beijing
Yang Shi, Oxford
Yigong Shi, Hangzhou
Yun-Bo Shi, Bethesda
Hong-Bing Shu, Wuhan
Bao-Liang Song, Wuhan
Hongjun Song, Philadelphia
Shao-Cong Sun, Houston
Azim M Surani, Cambridge
Fuchou Tang, Beijing
Claire E Walczak, Bloomington
Hongyang Wang, Shanghai
Xiao-Fan Wang, Durham
Robert A Weinberg, Cambridge
Jia-Rui Wu, Shanghai
Ting Xie, Kansas City
Wei Xie, Beijing
Chenqi Xu, Shanghai
Zhihong Xu, Shanghai
Hong-Wei Xue, Shanghai
Yingzi Yang, Boston
Yun-Gui Yang, Beijing
Xuebiao Yao, Hefei
Gene W Yeo, San Diego
Li Yu, Beijing 
Junying Yuan, Shanghai
Magdalena Zernicka-Goetz, Cambridge
Chen-Yu Zhang, Nanjing
Chuanmao Zhang, Beijing
Mingjie Zhang, Shenzhen
Xu Zhang, Shanghai
Yi Zhang, Boston
Yonglian Zhang, Shanghai
Zemin Zhang, Beijing
Yixian Zheng, Baltimore
Qi Zhou, Beijing
Tianhua Zhou, Hangzhou
Bing Zhu, Beijing
Dahai Zhu, Beijing
Xueliang Zhu, Shanghai
Weiping Zou, Ann Arbor