BR website cover image

PDGFRα reporter activity identifies periosteal progenitor cells critical for bone formation and fracture repair

Jiajia Xu, Yiyun Wang, Zhu Li, Ye Tian, Zhao Li, Amy Lu, Ching-Yun Hsu, Stefano Negri, Cammy Tang, Robert J. Tower, Carol Morris & Aaron W. James

Advertisement