Chondrogenesis mediates progression of ankylosing spondylitis through heterotopic ossification

Tao Yu, Jianguo Zhang, Wei Zhu, Xiao Wang, Yun Bai, Bin Feng, Qianyu Zhuang, Chang Han, Shengru Wang, Qimiao Hu, Senbo An, Mei Wan, Shiwu Dong, Jianzhong Xu, Xisheng Weng & Xu Cao

Advertisement