Table 2 Value added for 30 Chinese regions in 2012 (in billion Chinese Yuan).

From: A multi-regional input-output table mapping China's economic outputs and interdependencies in 2012

No. Region Compensation of employees Net taxes on production Depreciation of fixed capital Operating surplus Total value added
1 Beijing 832 270 211 335 1,648
2 Tianjin 465 197 139 388 1,189
3 Hebei 1,259 314 309 568 2,450
4 Shanxi 490 183 172 271 1,117
5 Inner Mongolia 665 141 157 547 1,509
6 Liaoning 1,092 423 353 428 2,295
7 Jilin 423 171 184 323 1,101
8 Heilongjiang 499 194 143 430 1,266
9 Shanghai 773 371 227 490 1,861
10 Jiangsu 2,343 581 836 1,770 5,529
11 Zhejiang 1,362 494 353 1,102 3,311
12 Anhui 717 301 175 394 1,587
13 Fujian 920 259 195 442 1,816
14 Jiangxi 404 210 102 478 1,194
15 Shandong 1,605 729 531 1,748 4,612
16 Henan 1,337 346 316 730 2,729
17 Hubei 1,042 230 269 526 2,067
18 Hunan 1,012 304 220 507 2,042
19 Guangdong 2,511 681 695 1,227 5,113
20 Guangxi 662 168 126 245 1,202
21 Hainan 134 50 39 40 263
22 Chongqing 470 161 115 307 1,052
23 Sichuan 1,081 221 305 594 2,201
24 Guizhou 346 71 88 127 632
25 Yunnan 483 203 107 163 956
26 Shaanxi 574 251 133 375 1,333
27 Gansu 277 81 72 92 522
28 Qinghai 76 26 31 42 175
29 Ningxia 105 40 35 37 216
30 Xinjiang 421 76 96 99 692