Table 2 Peptides (underlined) from spots 1–6 corresponding to haptoglobin-1 precursor molecule

From: Proteomic-based identification of haptoglobin-1 precursor as a novel circulating biomarker of ovarian cancer

MSALGAVIALLLWGQLFAVDSGNDVTDIADDGCPKPPEIA 40
HGYVEHSVRYQCKNYYKLRTEGDGVYTLNNEKQWINKAVG 80
DKLPECEAVCGKPNPANPVQR 103 ILGGHLDAK 111 GSFPWQAKM 120
VSMMNLTTGATLINEQWLLTTAKNLFLNHSENATAK 157 DIAP 160
TLTLYVGK 168 KQ LVEIEKVVLHPNYSQVDIGLIKLNQKVSVN 200
E 202 RVMPICLPSKDYAEVGRV 219 GYVSGWGRNANFKFTDHLK 239 YV 240
MLPVADQDQCIRH 253 YEGSTVPEKKTPK 266 SPVGVQPILNEHTF 280
CRGMSK 286 287 YQEDTCYGDAAGSAFAVHDLEEDTWYATGILSFDK 320 320
SCAVAEYGVYVKVTSIQDWVQKTIAEN