Strigolactone

Definition

Strigolactones are a class of plant hormones that stimulate branching in plants and the growth of symbiotic arbuscular mycorrhizal fungi in the soil. They also impede shoot branching and trigger the germination of parasitic plant seeds.

Latest Research and Reviews

 • Research |

  Strigolactones (SLs), key regulators of plant growth, are believed to mediate their responses through a proposed receptor (D14) that interacts with an F-box protein (D3) to form a D14–SCFD3 protein complex; here the perception of SLs by the D14–SCFD3 complex and the control of gene expression are linked by the finding that DWARF 53, a repressor protein of SL function, interacts with the D14–SCFD3 complex and is ubiquitinated and degraded in a SL-dependent manner.

  • Feng Zhou
  • , Qibing Lin
  • , Lihong Zhu
  • , Yulong Ren
  • , Kunneng Zhou
  • , Nitzan Shabek
  • , Fuqing Wu
  • , Haibin Mao
  • , Wei Dong
  • , Lu Gan
  • , Weiwei Ma
  • , He Gao
  • , Jun Chen
  • , Chao Yang
  • , Dan Wang
  • , Junjie Tan
  • , Xin Zhang
  • , Xiuping Guo
  • , Jiulin Wang
  • , Ling Jiang
  • , Xi Liu
  • , Weiqi Chen
  • , Jinfang Chu
  • , Cunyu Yan
  • , Kotomi Ueno
  • , Shinsaku Ito
  • , Tadao Asami
  • , Zhijun Cheng
  • , Jie Wang
  • , Cailin Lei
  • , Huqu Zhai
  • , Chuanyin Wu
  • , Haiyang Wang
  • , Ning Zheng
  •  & Jianmin Wan
  Nature 504, 406–410
 • Research |

  Strigolactones (SLs), key regulators of plant growth, are believed to mediate their responses through a proposed receptor (D14) that interacts with an F-box protein (D3) to form a D14–SCFD3 protein complex; here the perception of SLs by the D14–SCFD3 complex and the control of gene expression are linked by the finding that DWARF 53, a repressor protein of SL signalling, interacts with the D14–SCFD3 complex and is ubiquitinated and degraded in a SL-dependent manner.

  • Liang Jiang
  • , Xue Liu
  • , Guosheng Xiong
  • , Huihui Liu
  • , Fulu Chen
  • , Lei Wang
  • , Xiangbing Meng
  • , Guifu Liu
  • , Hong Yu
  • , Yundong Yuan
  • , Wei Yi
  • , Lihua Zhao
  • , Honglei Ma
  • , Yuanzheng He
  • , Zhongshan Wu
  • , Karsten Melcher
  • , Qian Qian
  • , H. Eric Xu
  • , Yonghong Wang
  •  & Jiayang Li
  Nature 504, 401–405
 • Research |

  Secretion of strigolactone from plant roots mediates mutualistic fungal interactions but also facilitates parasitic plant invasion. A screen in Arabidopsis thaliana has identified compounds that perturb strigolactone levels and link this hormone to light signaling pathways in host plants.

  • Yuichiro Tsuchiya
  • , Danielle Vidaurre
  • , Shigeo Toh
  • , Atsushi Hanada
  • , Eiji Nambara
  • , Yuji Kamiya
  • , Shinjiro Yamaguchi
  •  & Peter McCourt

News and Comment