Primary biliary cirrhosis

Primary biliary cirrhosis is an autoimmune disease of the liver characterized by slow, progressive destruction of bile ducts in the liver. The early destruction of small interlobular bile ducts leads to build up of bile in the liver – cholestasis – tissue damage and, in some patients, cirrhosis. Common symptoms are fatigue and pruritus.

Latest Research and Reviews

 • Research | | open

  • Jerzy Ostrowski
  • , Krzysztof Goryca
  • , Izabella Lazowska
  • , Agnieszka Rogowska
  • , Agnieszka Paziewska
  • , Michalina Dabrowska
  • , Filip Ambrozkiewicz
  • , Jakub Karczmarski
  • , Aneta Balabas
  • , Anna Kluska
  • , Magdalena Piatkowska
  • , Natalia Zeber-Lubecka
  • , Maria Kulecka
  • , Andrzej Habior
  • , Michal Mikula
  • , Bozena Walewska-Zielecka
  • , Marek Krawczyk
  • , Halina Cichoz-Lach
  • , Piotr Milkiewicz
  • , Agnieszka Kowalik
  • , Krzysztof Mucha
  • , Joanna Raczynska
  • , Joanna Musialik
  • , Grzegorz Boryczka
  • , Michal Wasilewicz
  • , Irena Ciecko-Michalska
  • , Malgorzata Ferenc
  • , Maria Janiak
  • , Alina Kanikowska
  • , Rafal Stankiewicz
  • , Marek Hartleb
  • , Tomasz Mach
  • , Marian Grzymislawski
  • , Joanna Raszeja-Wyszomirska
  • , Ewa Wunsch
  • , Tomasz Bobinski
  • , Jaroslaw Kierkus
  • , Piotr Socha
  • , Michal Lodyga
  • , Maria Klopocka
  • , Barbara Iwanczak
  • , Katarzyna Bak-Drabik
  • , Jaroslaw Walkowiak
  • , Piotr Radwan
  • , Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
  • , Bartosz Korczowski
  •  & Teresa Starzynska
 • Research | | open

  • Yuki Hitomi
  • , Kazuko Ueno
  • , Yosuke Kawai
  • , Nao Nishida
  • , Kaname Kojima
  • , Minae Kawashima
  • , Yoshihiro Aiba
  • , Hitomi Nakamura
  • , Hiroshi Kouno
  • , Hirotaka Kouno
  • , Hajime Ohta
  • , Kazuhiro Sugi
  • , Toshiki Nikami
  • , Tsutomu Yamashita
  • , Shinji Katsushima
  • , Toshiki Komeda
  • , Keisuke Ario
  • , Atsushi Naganuma
  • , Masaaki Shimada
  • , Noboru Hirashima
  • , Kaname Yoshizawa
  • , Fujio Makita
  • , Kiyoshi Furuta
  • , Masahiro Kikuchi
  • , Noriaki Naeshiro
  • , Hironao Takahashi
  • , Yutaka Mano
  • , Haruhiro Yamashita
  • , Kouki Matsushita
  • , Seiji Tsunematsu
  • , Iwao Yabuuchi
  • , Hideo Nishimura
  • , Yusuke Shimada
  • , Kazuhiko Yamauchi
  • , Tatsuji Komatsu
  • , Rie Sugimoto
  • , Hironori Sakai
  • , Eiji Mita
  • , Masaharu Koda
  • , Yoko Nakamura
  • , Hiroshi Kamitsukasa
  • , Takeaki Sato
  • , Makoto Nakamuta
  • , Naohiko Masaki
  • , Hajime Takikawa
  • , Atsushi Tanaka
  • , Hiromasa Ohira
  • , Mikio Zeniya
  • , Masanori Abe
  • , Shuichi Kaneko
  • , Masao Honda
  • , Kuniaki Arai
  • , Teruko Arinaga-Hino
  • , Etsuko Hashimoto
  • , Makiko Taniai
  • , Takeji Umemura
  • , Satoru Joshita
  • , Kazuhiko Nakao
  • , Tatsuki Ichikawa
  • , Hidetaka Shibata
  • , Akinobu Takaki
  • , Satoshi Yamagiwa
  • , Masataka Seike
  • , Shotaro Sakisaka
  • , Yasuaki Takeyama
  • , Masaru Harada
  • , Michio Senju
  • , Osamu Yokosuka
  • , Tatsuo Kanda
  • , Yoshiyuki Ueno
  • , Hirotoshi Ebinuma
  • , Takashi Himoto
  • , Kazumoto Murata
  • , Shinji Shimoda
  • , Shinya Nagaoka
  • , Seigo Abiru
  • , Atsumasa Komori
  • , Kiyoshi Migita
  • , Masahiro Ito
  • , Hiroshi Yatsuhashi
  • , Yoshihiko Maehara
  • , Shinji Uemoto
  • , Norihiro Kokudo
  • , Masao Nagasaki
  • , Katsushi Tokunaga
  •  & Minoru Nakamura
 • Research | | open

  • Yoshihiro Aiba
  • , Kenichi Harada
  • , Masahiro Ito
  • , Takashi Suematsu
  • , Shinichi Aishima
  • , Yuki Hitomi
  • , Nao Nishida
  • , Minae Kawashima
  • , Mitsuhisa Takatsuki
  • , Susumu Eguchi
  • , Shinji Shimoda
  • , Hitomi Nakamura
  • , Atsumasa Komori
  • , Seigo Abiru
  • , Shinya Nagaoka
  • , Kiyoshi Migita
  • , Hiroshi Yatsuhashi
  • , Katsushi Tokunaga
  •  & Minoru Nakamura
 • Research | | open

  FXR plays an important role in bile acid homeostasis by transcriptionally modulating several enterohepatic genes, including intestinal FGF19, that repress hepatic bile acid synthesis. Here the authors show that postprandial FGF19 regulates FXR transcriptional activity via its action on the tyrosine kinase Src, which phosphorylates FXR.

  • Sangwon Byun
  • , Dong-Hyun Kim
  • , Daniel Ryerson
  • , Young-Chae Kim
  • , Hao Sun
  • , Bo Kong
  • , Peter Yau
  • , Grace Guo
  • , H. Eric Xu
  • , Byron Kemper
  •  & Jongsook Kim Kemper

News and Comment