Neonatal brain damage

Definition

Latest Research and Reviews

 • Research | | open

  • Kennosuke Tsuda
  • , Takeo Mukai
  • , Sachiko Iwata
  • , Jun Shibasaki
  • , Takuya Tokuhisa
  • , Tomoaki Ioroi
  • , Hiroyuki Sano
  • , Nanae Yutaka
  • , Akihito Takahashi
  • , Akihito Takeuchi
  • , Toshiki Takenouchi
  • , Yuko Araki
  • , Hisanori Sobajima
  • , Masanori Tamura
  • , Shigeharu Hosono
  • , Makoto Nabetani
  • , Osuke Iwata
  • , The Baby Cooling Registry of Japan Collaboration Team
  • , Hiroyuki Adachi
  • , Satoru Aiba
  • , Shinnosuke Akiyoshi
  • , Takasuke Amizuka
  • , Mikihiro Aoki
  • , Hirokazu Arai
  • , Junichi Arai
  • , Hideomi Asanuma
  • , Atsushi Baba
  • , Motoki Bonno
  • , Yusuke Daimon
  • , Tomoko Egashira
  • , Rie Fukuhara
  • , Naoki Fukushima
  • , Masahide Futamura
  • , Sayaka Harada
  • , Tsukasa Hattori
  • , Nobuhide Henmi
  • , Takehiko Hiroma
  • , Tadashi Hisano
  • , Kuniko Ieda
  • , Koichi Iida
  • , Shigeo Iijima
  • , Ken Imai
  • , Takashi Imamura
  • , Shinkai Inoue
  • , Akio Ishiguro
  • , Keiji Suzuki
  • , Tsutomu Ishii
  • , Takashi Ito
  • , Masanori Iwai
  • , Shinnichiro Iwataki
  • , Wataru Jinnai
  • , Akihiko Kai
  • , Taro Kanbe
  • , Masahiro Kinoshita
  • , Hiroshi Kanda
  • , Masatoshi Kaneko
  • , Akihiko Kawase
  • , Hitoshi Kawato
  • , Yoshikazu Kida
  • , Minako Kihara
  • , Hiroyuki Kitano
  • , Makoto Kishigami
  • , Naoaki Shibata
  • , Osamu Kito
  • , Akira Kobayashi
  • , Yoshinori Kohno
  • , Minoru Kokubo
  • , Masatoshi Kondo
  • , Eri Konishi
  • , Masaki Kugo
  • , Masanori Kouwaki
  • , Takeshi Kumagai
  • , Takashi Kusaka
  • , Takeshi Kusuda
  • , Tomoki Maeda
  • , Yoshinobu Maede
  • , Tomoaki Maji
  • , Tomoko Makiya
  • , Kennichi Maruyama
  • , Ken Masunaga
  • , Atsushi Matsumoto
  • , Hiroshi Matsumoto
  • , Naoko Matsumoto
  • , Aya Mima
  • , Kyoko Minagawa
  • , Yoshihiro Minosaki
  • , Hideki Minowa
  • , Mazumi Miura
  • , Masafumi Miyata
  • , Yayoi Miyazono
  • , Hiroshi Mizumoto
  • , Kazuhiro Mori
  • , Ichiro Morioka
  • , Takeshi Morisawa
  • , Ken Nagaya
  • , Yoshihisa Nagayama
  • , Atsushi Naito
  • , Kenji Nakamura
  • , Makoto Nakamura
  • , Atsushi Nakao
  • , Hideto Nakao
  • , Yusuke Nakazawa
  • , Yutaka Nishimura
  • , Naoto Nishizaki
  • , Kazuhiko Nosaka
  • , Masatoshi Nozaki
  • , Masayuki Ochiai
  • , Atsushi Ohashi
  • , Shigeru Ohki
  • , Isaku Omori
  • , Yoshiteru Osone
  • , Junko Saito
  • , Yoshiaki Sato
  • , Yoshitake Sato
  • , Kazuo Seki
  • , Yoshitsugu Shirakawa
  • , Hiroyuki Shiro
  • , Hiroshi Suzumura
  • , Ritsuko Takahashi
  • , Yasushi Takahata
  • , Atsuko Taki
  • , Taihei Tanaka
  • , Itaru Tateishi
  • , Mikio Tsunei
  • , Touhei Usuda
  • , Yukari Yada
  • , Junko Yamamoto
  • , Masahito Yamamoto
  • , Hitoshi Yoda
  • , Akiko Yokoi
  • , Shinobu Yoshida
  • , Taketoshi Yoshida
  • , Tomohide Yoshida
  •  & Kayo Yoshikawa

News and Comment