Biliary tract disease

Biliary tract disease describes any disease that affects the biliary tract – the gall bladder, bile ducts and accompanying structures. Examples include primary sclerosing cholangitis, secondary sclerosing cholangitis and biliary atresia.

Featured

Latest Research and Reviews

 • Research | | open

  • Bernabé I. Bustos
  • , Eduardo Pérez-Palma
  • , Stephan Buch
  • , Lorena Azócar
  • , Eleodoro Riveras
  • , Giorgia D. Ugarte
  • , Mohammad Toliat
  • , Peter Nürnberg
  • , Wolfgang Lieb
  • , Andre Franke
  • , Sebastian Hinz
  • , Greta Burmeister
  • , Witigo von Schönfels
  • , Clemens Schafmayer
  • , Henry Völzke
  • , Uwe Völker
  • , Georg Homuth
  • , Markus M. Lerch
  • , José Luis Santos
  • , Klaus Puschel
  • , Claudia Bambs
  • , Juan Carlos Roa
  • , Rodrigo A. Gutiérrez
  • , Jochen Hampe
  • , Giancarlo V. De Ferrari
  •  & Juan Francisco Miquel
 • Research | | open

  • Yuki Hitomi
  • , Kazuko Ueno
  • , Yosuke Kawai
  • , Nao Nishida
  • , Kaname Kojima
  • , Minae Kawashima
  • , Yoshihiro Aiba
  • , Hitomi Nakamura
  • , Hiroshi Kouno
  • , Hirotaka Kouno
  • , Hajime Ohta
  • , Kazuhiro Sugi
  • , Toshiki Nikami
  • , Tsutomu Yamashita
  • , Shinji Katsushima
  • , Toshiki Komeda
  • , Keisuke Ario
  • , Atsushi Naganuma
  • , Masaaki Shimada
  • , Noboru Hirashima
  • , Kaname Yoshizawa
  • , Fujio Makita
  • , Kiyoshi Furuta
  • , Masahiro Kikuchi
  • , Noriaki Naeshiro
  • , Hironao Takahashi
  • , Yutaka Mano
  • , Haruhiro Yamashita
  • , Kouki Matsushita
  • , Seiji Tsunematsu
  • , Iwao Yabuuchi
  • , Hideo Nishimura
  • , Yusuke Shimada
  • , Kazuhiko Yamauchi
  • , Tatsuji Komatsu
  • , Rie Sugimoto
  • , Hironori Sakai
  • , Eiji Mita
  • , Masaharu Koda
  • , Yoko Nakamura
  • , Hiroshi Kamitsukasa
  • , Takeaki Sato
  • , Makoto Nakamuta
  • , Naohiko Masaki
  • , Hajime Takikawa
  • , Atsushi Tanaka
  • , Hiromasa Ohira
  • , Mikio Zeniya
  • , Masanori Abe
  • , Shuichi Kaneko
  • , Masao Honda
  • , Kuniaki Arai
  • , Teruko Arinaga-Hino
  • , Etsuko Hashimoto
  • , Makiko Taniai
  • , Takeji Umemura
  • , Satoru Joshita
  • , Kazuhiko Nakao
  • , Tatsuki Ichikawa
  • , Hidetaka Shibata
  • , Akinobu Takaki
  • , Satoshi Yamagiwa
  • , Masataka Seike
  • , Shotaro Sakisaka
  • , Yasuaki Takeyama
  • , Masaru Harada
  • , Michio Senju
  • , Osamu Yokosuka
  • , Tatsuo Kanda
  • , Yoshiyuki Ueno
  • , Hirotoshi Ebinuma
  • , Takashi Himoto
  • , Kazumoto Murata
  • , Shinji Shimoda
  • , Shinya Nagaoka
  • , Seigo Abiru
  • , Atsumasa Komori
  • , Kiyoshi Migita
  • , Masahiro Ito
  • , Hiroshi Yatsuhashi
  • , Yoshihiko Maehara
  • , Shinji Uemoto
  • , Norihiro Kokudo
  • , Masao Nagasaki
  • , Katsushi Tokunaga
  •  & Minoru Nakamura
 • Research | | open

  Genome-wide association studies have so far identified eight risk loci for gallstone disease. Here, the authors perform meta-analysis in cohorts from Iceland and the UK which reveals further 21 common and low-frequency risk variants that highlight the role of bile acid homeostasis in gallstone disease.

  • Egil Ferkingstad
  • , Asmundur Oddsson
  • , Solveig Gretarsdottir
  • , Stefania Benonisdottir
  • , Gudmar Thorleifsson
  • , Aimee M. Deaton
  • , Stefan Jonsson
  • , Olafur A. Stefansson
  • , Gudmundur L. Norddahl
  • , Florian Zink
  • , Gudny A. Arnadottir
  • , Bjarni Gunnarsson
  • , Gisli H. Halldorsson
  • , Anna Helgadottir
  • , Brynjar O. Jensson
  • , Ragnar P. Kristjansson
  • , Gardar Sveinbjornsson
  • , David A. Sverrisson
  • , Gisli Masson
  • , Isleifur Olafsson
  • , Gudmundur I. Eyjolfsson
  • , Olof Sigurdardottir
  • , Hilma Holm
  • , Ingileif Jonsdottir
  • , Sigurdur Olafsson
  • , Thora Steingrimsdottir
  • , Thorunn Rafnar
  • , Einar S. Bjornsson
  • , Unnur Thorsteinsdottir
  • , Daniel F. Gudbjartsson
  • , Patrick Sulem
  •  & Kari Stefansson
 • Research |

  • Vincenzo Mazzaferro
  • , Bassel F. El-Rayes
  • , Michele Droz dit Busset
  • , Christian Cotsoglou
  • , William P. Harris
  • , Nevena Damjanov
  • , Gianluca Masi
  • , Lorenza Rimassa
  • , Nicola Personeni
  • , Fadi Braiteh
  • , Vittorina Zagonel
  • , Kyriakos P. Papadopoulos
  • , Terence Hall
  • , Yunxia Wang
  • , Brian Schwartz
  • , Julia Kazakin
  • , Sherrie Bhoori
  • , Filippo de Braud
  •  & Walid L. Shaib

News and Comment