Showing 1–19 of 19 results

 1. Research |

 2. Research |

 3. Research | | Open

 4. Research |

 5. Research | | Open

 6. Research | | Open

 7. Research | | Open

 8. Research |

 9. Research | | Open

 10. Research |

 11. Research |

 12. Reviews |

 13. Research |

 14. Research |

 15. Research |

 16. Research |

  • Shun-xiang REN and Feng YU designed research... ; Shun-xiang REN, Zhao-jun REN, Min... ...analytical tools and reagents; Shun-xiang REN analyzed data; Shun-xiang REN, Zhao-jun REN, and...
 17. Research |

 18. Research | | Open

 19. Research | | Open