Showing 1–29 of 29 results

 1. Research | | Open

 2. Research |

 3. Research | | Open

 4. Research | | Open

 5. Research | | Open

 6. Research | | Open

 7. Research |

  • ...CHEN, You-fa ZHOU, Qing-xia WANG, and Hai-yan... ...experiments; You-fa ZHOU and Qing-xia WANG conducted the experiments;... ...analysis; You-fa ZHOU and Qing-xia WANG wrote the paper;...
 8. Research | | Open

 9. Research |

 10. Research | | Open

 11. Research | | Open

 12. Research |

 13. Research | | Open

 14. Research | | Open

 15. Research | | Open

 16. Research | | Open

 17. Research | | Open

 18. Research | | Open

 19. Research | | Open

 20. Research |

 21. Research |

 22. Research | | Open

 23. Research | | Open

 24. Research | | Open

 25. Research | | Open

 26. Research | | Open

 27. Research |

 28. Research | | Open

 29. Research |