Showing 1–9 of 9 results

 1. Research | | Open

 2. Research | | Open

 3. Research | | Open

 4. Research | | Open

 5. Research | | Open

 6. Research | | Open

 7. Research |

 8. Research |

  • ...the integrity of the study. Hui-hua LI designed the study concepts; Hui-hua LI, Yue-hong ZHENG, and... ...Dan YANG designed the study; Hui-hua LI, Dan YANG, and Jing... ...analyzed and interpreted the data; Hui-hua LI, Dan YANG, and Jing... ...manuscript preparation; Hui-hua LI, Yue-hong...
 9. Research |