FIGURE 4. Teleost genome evolution.

From the following article:

The medaka draft genome and insights into vertebrate genome evolution

Masahiro Kasahara, Kiyoshi Naruse, Shin Sasaki, Yoichiro Nakatani, Wei Qu, Budrul Ahsan, Tomoyuki Yamada, Yukinobu Nagayasu, Koichiro Doi, Yasuhiro Kasai, Tomoko Jindo, Daisuke Kobayashi, Atsuko Shimada, Atsushi Toyoda, Yoko Kuroki, Asao Fujiyama, Takashi Sasaki, Atsushi Shimizu, Shuichi Asakawa, Nobuyoshi Shimizu, Shin-ichi Hashimoto, Jun Yang, Yongjun Lee, Kouji Matsushima, Sumio Sugano, Mitsuru Sakaizumi, Takanori Narita, Kazuko Ohishi, Shinobu Haga, Fumiko Ohta, Hisayo Nomoto, Keiko Nogata, Tomomi Morishita, Tomoko Endo, Tadasu Shin-I, Hiroyuki Takeda, Shinichi Morishita & Yuji Kohara

Nature 447, 714-719(7 June 2007)

doi:10.1038/nature05846

BACK TO ARTICLE

The figure depicts a model for the distribution of ancestral chromosome segments in the human, zebrafish, medaka and Tetraodon genomes. Thirteen reconstructed ancestral chromosomes are represented by the coloured bars, and the genomic regions originating in the ancestral chromosomes (a–m) have the same colour coding. Major rearrangements are represented by arrows and lineage-specific small-scale translocations by dotted arrows. A dashed box in the zebrafish genome indicates that most parts of the corresponding ancestral chromosome were lost by extensive rearrangements. Individual ancestral chromosomes are labelled a–m, which corresponds to the evolutionary scenarios in Supplementary Information.

BACK TO ARTICLE