Journal of Human Genetics

SUPPLEMENTARY INFORMATION

FROM:

Positive selection on mitochondrial M7 lineages among the Gelong people in Hainan

Kun Yang, Hongxiang Zheng, Zhendong Qin, Yan Lu, Sara E Farina, Shilin Li, Li Jin, Dongna Li and Hui Li the

BACK TO ARTICLEDownload pluginsDownload pluginsBACK TO ARTICLE