FOCUS

Material layers and layered materials

Top

Self-organized graphene crystal patterns  Open

Bin Wu, Dechao Geng, Zhiping Xu, Yunlong Guo, Liping Huang, Yunzhou Xue, Jianyi Chen, Gui Yu and Yunqi Liu

NPG Asia Mater 5: e36; doi:10.1038/am.2012.68

Subject Category: Nanomaterials

Tuning the properties of graphene using a reversible gas-phase reaction  Open

Lin Gan, Jian Zhou, Fen Ke, Hang Gu, Danna Li, Zonghai Hu, Qiang Sun and Xuefeng Guo

NPG Asia Mater 4: e31; doi:10.1038/am.2012.58

Subject Category: Organic, carbon-based and soft materials

Nanoscale assembly into extended and continuous structures and hybrid materials  Open

Todd Emrick and Emily Pentzer

NPG Asia Mater 5: e43; doi:10.1038/am.2012.73

Subject Category: Nanomaterials

High-quality GaN films grown on chemical vapor-deposited graphene films  Open

Kunook Chung, Suk In Park, Hyeonjun Baek, Jin-Seok Chung and Gyu-Chul Yi

NPG Asia Mater 4: e24; doi:10.1038/am.2012.45

Subject Category: Inorganic, composite and hybrid materials

Forming nanomaterials as layered functional structures toward materials nanoarchitectonics  Open

Katsuhiko Ariga, Qingmin Ji, Jonathan P Hill, Yoshio Bando and Masakazu Aono

NPG Asia Mater 4: e17; doi:10.1038/am.2012.30

Subject Category: Nanomaterials

Tunable and sizable band gap of single-layer graphene sandwiched between hexagonal boron nitride  Open

Ruge Quhe, Jiaxin Zheng, Guangfu Luo, Qihang Liu, Rui Qin, Jing Zhou, Dapeng Yu, Shigeru Nagase, Wai-Ning Mei, Zhengxiang Gao and Jing Lu

NPG Asia Mater 4: e6; doi:10.1038/am.2012.10

Subject Category: Nanomaterials

Strain-driven self-rolling of hybrid organic–inorganic microrolls: interfaces with self-assembled particles  Open

Masahide Takahashi, Cristiana Figus, Luca Malfatti, Yomei Tokuda, Kazuyuki Yamamoto, Toshinobu Yoko, Takuya Kitanaga, Yasuaki Tokudome and Plinio Innocenzi

NPG Asia Mater 4: e22; doi:10.1038/am.2012.40

Subject Category: Inorganic, composite and hybrid materials

Top

Colossal enhancement of spin–orbit coupling in weakly hydrogenated graphene

Jayakumar Balakrishnan, Gavin Kok Wai Koon, Manu Jaiswal, A. H. Castro Neto & Barbaros Özyilmaz

Nature Physics 9, 284-287 (2013); doi:10.1038/nphys2576

Transferred wrinkled Al2O3 for highly stretchable and transparent graphene–carbon nanotube transistors

Sang Hoon Chae, Woo Jong Yu, Jung Jun Bae, Dinh Loc Duong, David Perello, Hye Yun Jeong, Quang Huy Ta, Thuc Hue Ly, Quoc An Vu, Minhee Yun, Xiangfeng Duan & Young Hee Lee

Nature Materials 12, 403-409 (2013); doi:10.1038/nmat3572

Damping pathways of mid-infrared plasmons in graphene nanostructures

Hugen Yan, Tony Low, Wenjuan Zhu, Yanqing Wu, Marcus Freitag, Xuesong Li, Francisco Guinea, Phaedon Avouris & Fengnian Xia

Nature Photonics 7, 394-399 (2013); doi:10.1038/nphoton.2013.57

Extra navigation

.
ADVERTISEMENT